Obchodní podmínky - Užitečné věci pro Office, šablony, Excel, Word, prezentace
Hledání
Novinky
Návštěvy
Dnes: 3
Celkem: 158333

Obchodní podmínky

 • Kreslení křídou
  Kreslení křídou

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.m-skoleni.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Základní údaje
Provozovatel internetového obchodu: Marie Franců, Brno-Lesná
IČ: 60428147

Všeobecná ustanovení
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Ustanovení týkající se zákonných práv spotřebitele se týkají pouze kupujícího v postavení spotřebitele (např. odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl.). Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách eshop.m-skoleni.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Uzavřená smlouva je dodavatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě eshop.m-skoleni.cz a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Uzavření kupní smlouvy
Příjem objednávek je možný prostřednictvím internetového obchodu: eshop.m-skoleni.cz nebo emailem na adrese: francu@atlas.cz.
Na stránkách internetového obchodu naleznete zboží, které je prezentováno k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivých položek. Ceny zboží jsou uvedeny u výrobku včetně DPH. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu s výjimkou ustanovení o stornu objednávky ze strany objednatele.
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky s výjimkou ustanovení o stornu objednávky ze strany objednatele.
Po odeslání objednávky provozovatel obchodu informuje zákazníka elektronickou poštou na adresu, kterou uvedl kupující, že jeho objednávku byla přijata. Tato zpráva je automatickou informací pro zákazníka. V následujících dnech obdrží zákazník další e-mailovou zprávu, ve které mu bude objednávka potvrzena a tím bude kupní smlouva uzavřena. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Za okamžik uzavření kupní smlouvy se tedy považuje až e-mailová zpráva, ve které Dodavatel potvrdí objednávku Kupujícímu nebo jiná komunikace s Kupujícím.
Veškeré zboží, které je prezentováno v internetovém obchodě eshop.m-skoleni.cz, není považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy. Ustanovení §1732 se v tomto případě nepoužije. Návrh na uzavření kupní smlouvy činí až Kupující svou objednávkou.

Platební podmínky a cena zboží
Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu dodavatelem v okamžiku potvrzení objednávky.
Kupní cenu je možné uhradit v hotovosti (dobírka) nebo převodním příkazem na účet prodávajícího. V případě prodlení s úhradou je kupující povinen zaplatit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z fakturované ceny za každý den prodlení. Je-li zahájeno upomínkové řízení, uhradí dlužník poplatek ve výši 100 Kč za jednu upomínku. Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem úhrady zboží. Okamžikem úhrady se rozumí při platbě v hotovosti (přímý nákup, dobírka) - převzetí příslušné částky; při převodu na účet den připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH.
Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
Veškeré změny a změny cen na internetovém obchodě jsou vymezeny. Nabídka (včetně akčního zboží, výprodeje nebo akcí) platí do vyprodání zásob. Cena je platná v době objednání. 

Způsoby plateb

 • platba převodem – zboží lze zaplatit běžným příkazem k úhradě u libovolné banky platbou na účet u FIO banky 2600413609/2010, zboží pak bude odesláno jako balík do ruky (doručení na druhý den od odeslání) bez dobírky
 • pokud platba neproběhne do 5 dnů od potvrzení objednávky, objednávka bude zrušena.

Společně s kupní smlouvou je kupující povinen zaplatit dodavateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
Na základě kupní smlouvy vystaví dodavatel kupujícímu daňový doklad. Dodavatel není plátcem daně z přidané hodnoty.

Přeprava a dodání zboží
Zboží prodávající expeduje v co nejkratší době, zpravidla 1 až 2 dny. To znamená, odesílá elektronickou poštou na adresu uvedenou v objednávce.

Za splnění dodávky se považuje dodání přílohu na emailovou adresu uvedenou v objednávce kupujícího. Daňový doklad dostanete rovněž v elektronické podobě jako přílohu, a to po připsání zaplacené částky na daný účet

Odstoupení od kupní smlouvy
Storno objednávky ze strany kupujícího
– kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před odesláním zboží, a to bez jakéhokoliv postihu. Na telefonu 776 009 798 anebo mailem francu@atlas.cz . Po odeslání už toto není možné, protože se jedná o elektronické verze zboží, kde není jisté, že by Kupující využíval dál dodané zboží bez zaplacení.

Toto dodané zboží se dál nesmí množit a šířit bez souhlasu prodávajícího (většinou autora tohoto zboží).

Je-li společně se zboží poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek.
Storno objednávky ze strany dodavatele – dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku (kupní smlouvu) nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné, než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř, zjevně nízká cena zboží (např. o 70% nižší cena, než je pro tento druhy a typ zboží obvyklé), a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.
Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží, jeho zkopírování a použití.
Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

Práva z vadného plnění
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ochrana osobních údajů
Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů za účelem plnění předmětu smlouvy. Osobní údaje zákazníků se nesdělují třetím stranám a ani se nijak neuchovávají nebo nearchivují.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.